Name Size Type
allegro.log 175,192 text/plain
screen_image.jpg 25,875 image/jpeg
20x20.png 142 image/png
200x200.png 1,432 image/png